Mentorschap

Wat is Mentorschap?

Wanneer een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand duurzaam of tijdelijk niet in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn niet-vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, dan kan er via de kantonrechter het verzoek worden ingediend dat er een mentor wordt toegewezen. De term ‘mentor’ / mentorschap  moet niet worden verward met de persoonlijke begeleider binnen de zorg(instelling) die ook wel mentor wordt genoemd.  Mentorschap staat voor de wetgever en rechters als wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.

De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit zijn beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals een dossier inzien. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen waarbij de zelfstandigheid wordt vergroot.

Bij beschermingsbewind en mentorschap blijkt uit de wettekst dat deze maatregelen ook kunnen worden getroffen voor lichamelijk gehandicapten. Dat is anders dan bij curatele.

De kantonrechter

Sinds januari 1995 heeft de kantonrechter de mogelijkheid een mentorschap in te stellen en een mentor te benoemen. De rechter-commissaris speekt  het mentorschap uit. Er wordt een beschikking gemaakt waarop de cliënt en de mentor staan vermeld. Ieder jaar brengt de mentor de kantonrechter op de hoogte aan de hand van een jaarverslag.

Wat kunt U van ons verwachten

Aanmelding/kennismakig:

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen ( via mail/telefoon) wordt een vrijblijvende afspraak gemaakt om uw situatie te bespreken. U ontvangt hierover een afspraakbevestiging. Daarnaast sturen we u een korte vragenlijst toe. Het is belangrijk dat deze lijst bij dit gesprek ingevuld én aanwezig is. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, stellen we uw hulpvraag vast en geven we informatie over NaMensU. Na maximaal een week, wat gezien kan worden als bedenktijd, nemen we contact op. Als beide partijen akkoord gaan, zullen we verder gaan met de intake procedure.

Intake procedure:

Tijdens dit intakegesprek nemen wij samen met u en/of belanghebbende alle informatie door op het gebied van: persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Aanvraag rechtbank:

De procedure wordt gestart door een aanvraagformulier met bijlagen te sturen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld.

De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag indienen:

Betrokkene, familie, gezaghebbende;

 • de betrokkene zelf
 • echtgenoot of andere partner
 • familieleden tot in de 4e graad
  Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
 • degene die het gezag uitoefent. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder.

 

Professionals;

 • de bewindvoerder als er al een onderbewindstelling loopt
 • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • de officier van justitie.

In de uitnodiging voor de zitting staat de datum en locatie van de zitting. De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de:

 • verzoeker
 • betrokkene
 • voorgestelde mentor
 • belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij dat niet wil)

Het kan ook zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt die op het aanvraagformulier staan vermeld. Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter aan de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde mentor en aanwezige belanghebbenden om hun mening over het verzoek. Als de kantonrechter de aanvraag toewijst, gaat het mentorschap in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment behartigt de niet-financiële belangen van de betrokkene en beslist de mentor in overleg met de betrokkene over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Onze begeleiding:

In het plan van aanpak beschrijven we de afspraken die gemaakt zijn op het gebied van het aantal contactmomenten per jaar, het aanwezig zijn tijdens cliëntbesprekingen op school, werk/dagbesteding en eventueel een (zorg)instelling etc.

We vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn én te blijven op het gebied van welzijn.

 Beëindiging:

Er wordt een schriftelijk verzoek ingediend. In het algemeen roept de kantonrechter verzoeker, de betrokkene, de mentor en eventuele andere belanghebbenden op voor een zitting. Hierna beslist hij of hij de maatregel opheft en of hij een andere maatregel instelt. Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter dan kunt u in hoger beroep gaan.

De maatregel eindigt automatisch:

 • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
 • door het overlijden van de betrokkene.

NaMensU biedt alleen Mentorschap aan in combinatie met Bewindvoering! 

Tarieven NaMensU voor Mentorschap

De rechtbank stelt bij de benoeming ook de vergoeding vast. De genoemde tarieven zijn actueel en vast gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De tarieven worden jaarlijks vast gesteld

Afhankelijk van de situatie en het inkomen, kan de cliënt  in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van mentorschap. Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Onderstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW.

1 persoon Mentorschap

Aanvangswerkzaamheden € 519,40
Maandtarief standaard € 91,98
Maandtarief bij psychische problemen 18-23 jaar € 119,03
Verhuizing € 324,60 (eenmalig)
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) € 486,90 per jaar

 

1 persoon, combinatie van mentor en bewindvoerder of curatorschap:

Aanvangswerkzaamheden € 934,90
Aanvangswerkzaamheden, vooraf budgetbeheer € 818,00
Maandtarief standaard € 156,56
Maandtarief bij problematische schulden € 189,90
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 324,60 (eenmalig)
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) € 486,90 per jaar
Opmaken eindrekening & verantwoording € 194,80 1x per jaar

 

2 -persoonshuishouden beide Mentorschap: *

Aanvangswerkzaamheden € 623,30
Aanvangswerkzaamheden, vooraf budgetbeheer € 467,50
Maandtarief beide standaard € 110,38
Maandtarief bij 1x standaard en 1x problematische schulden € 126,60
Maandtarief bij problematische schulden van beide € 142,83
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 324,60 (eenmalig)
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) € 486,90 per jaar
Opmaken eindrekening & verantwoording € 233,70 1x per jaar

 

2 -persoonshuishouden combinatie van Mentorschap en Curatorschap: *

Aanvangswerkzaamheden € 1350,40
Aanvangswerkzaamheden met vooraf budgetbeheer bij curatele € 1233,60
Maandtarief standaard 1x mentor en 1x standaard curatele € 239,14
Maandtarief standaard 1x mentor psychische problemen 18-23 jarige en 1x curatele € 263,48
Maandtarief 1x mentor psychische-problemen mentor en schulden 1x curatele € 263,48
Maandtarief  1x mentor psychische- problemen mentor 18-23 jarige en schulden 1x curatele € 287,83
Maandtarief standaard 1x standaard mentor  en 1x curatele 18-23 jarige € 260,78
Maandtarief 1x standaard mentor psychische problemen 18-23 jarige en standaard 1x curatele 18-23 jarige € 285,13
Maandtarief schulden 1x standaard mentor en 1x curatele 18-23 jarige € 285,13
Maandtarief 1x standaard mentor psychische problemen 18-23 jarige en schulden 1x curatele 18-23 jarige € 309,48
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 324,60 (eenmalig)
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) € 486,90 per jaar
Opmaken eindrekening & verantwoording € 134,80  (eenmalig)
* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
* Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.
* Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform ‘Art. 13 regeling Beloning’
* Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149
* Voor meer informatie over de tariefswijziging per 15-7-2016, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 36900

 

2017:

Beloningen in de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren blijven ongewijzigd voor 2017 t.o.v. 2016

Op 1 oktober 2016 is de Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2016, nr. 781078 in werking getreden. Deze regeling bevat een wijziging van de indexeringsbepaling in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Kort gezegd houdt de wijziging in dat indexering niet meer standaard jaarlijks plaatsvindt, maar eens per 3 jaar, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot 1 jaar hoger is dan 1% of lager is dan -1% (zie artikel 13 van de Regeling beloning).

Het indexeringspercentage voor 2017 is berekend op 0,7594 % en valt hiermee dus binnen de genoemde bandbreedte. De beloningen in de Regeling beloning blijven daarom ongewijzigd voor 2017

without
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.namensu.nl//
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/home/kn1086/domains/namensu.nl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake
off
no
off
Enter your email here
off
off