Mentorschap

Wat is mentorschap?

We spreken van mentorschap wanneer een mentor de verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding van een meerderjarige persoon op zich neemt. Het gaat hier voornamelijk om persoonlijke, niet-financiële zaken. Mentorschap komt vooral voor bij mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie, of mensen met psychische problemen. We passen mentorschap toe, bijvoorbeeld wanneer betreffende persoon:

 • Door fysieke en/of geestelijke problemen (tijdelijk of structureel) niet in staat is goed voor zichzelf te zorgen
 • Geen familie of kennissen heeft voor de gewenste begeleiding
 • In de toekomst waarschijnlijk begeleiding nodig heeft

De rol van de mentor

De mentor is een adviseur en vertrouwenspersoon voor de cliënt. De persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt staan daarbij altijd centraal. Goed mentorschap zorgt ervoor dat de cliënt zoveel mogelijk de regie over zijn/haar leven behoudt. De term “mentor” moet niet worden verward met de persoonlijke begeleider binnen de zorg(instelling), die ook wel mentor wordt genoemd.  Mentorschap staat voor de wetgever en rechters als de wettelijke vertegenwoordiging van de cliënt.

De mentor neemt beslissingen over persoonlijke zaken van de cliënt. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. De mentor heeft daarbij de plicht om de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. Dit vergroot immers de zelfstandigheid.

De kantonrechter

Sinds januari 1995 is de kantonrechter verantwoordelijk voor het toewijzen van een mentor/mentorschap. De rechter-commissaris speekt het mentorschap uit. Er wordt een beschikking gemaakt waarop de cliënt en de mentor staan vermeld. De mentor houdt de kantonrechter elk jaar op de hoogte via een jaarverslag.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen met NaMensU over mentorschap of andere maatregelen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Werkwijze NaMensU bij mentorschap

Aanmelding en kennismaking

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen via mail of telefoon, maken we een vrijblijvende afspraak om uw situatie te bespreken. U ontvangt hiervoor een afspraakbevestiging. Daarnaast sturen we u een korte vragenlijst toe. Wij verzoeken u om deze vragenlijst van tevoren in te vullen en mee te nemen tijdens ons gesprek. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, stellen we uw hulpvraag vast en geven we informatie over NaMensU. Na maximaal een week nemen we weer contact met u op. Als beide partijen akkoord gaan, starten we de intakeprocedure.

Intakeprocedure

Tijdens een intakegesprek nemen wij samen met u en/of de belanghebbende alle informatie door op het gebied van persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Aanvraag rechtbank

We starten de procedure op door het versturen van een aanvraagformulier met bijlagen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar persoon woont die mentorschap ontvangt.

De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag indienen:

Betrokkene, familie, gezaghebbenden

 • De betrokkene zelf
 • De echtgenoot/echtgenote of andere partner
 • Familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
 • Degene die het gezag uitoefent, bijvoorbeeld de voogd (wanneer de betrokkene nog minderjarig is) of de stiefouder(s).


Professionals

 • De bewindvoerder als er al een onderbewindstelling loopt
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • De officier van justitie

Uitnodiging voor de zitting

In de uitnodiging voor de zitting staan de datum en locatie van de zitting vermeld. De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting naar de volgende personen:

 • Verzoeker
 • Betrokkene
 • Voorgestelde mentor
 • Belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij dat niet wil)

 

In sommige gevallen nodigt de rechtbank de getuigen uit die op het aanvraagformulier staan vermeld. Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde mentor en aanwezige belanghebbenden om hun mening over het verzoek. Als de kantonrechter de aanvraag toewijst, gaat het mentorschap in op de dag na verzending van de uitspraak. Alle mensen die aanwezig waren in de rechtbank, ontvangen de beslissing van de rechter per post. Als de rechter akkoord is gegaan, behartigt de mentor vanaf dat moment de niet-financiële belangen van de betrokkene en beslist de mentor in overleg met de betrokkene over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Onze begeleiding

In het plan van aanpak zijn afspraken gemaakt over het aantal contactmomenten per jaar. Daarnaast hebben we hier zaken vastgelegd over de aanwezigheid tijdens cliëntbesprekingen op school, werk/dagbesteding en eventueel een (zorg)instelling.

We vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn én te blijven van uw welzijn.

Beëindiging

Als u het mentorschap wil beëindigen, dan dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in. In het algemeen roept de kantonrechter de verzoeker, de betrokkene, de mentor en eventuele andere belanghebbenden op voor een zitting. Hierna beslist de rechter of hij de maatregel opheft en of hij een andere maatregel instelt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter, dan kunt u in hoger beroep gaan.

De maatregel eindigt automatisch:

 • Aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
 • Door het overlijden van de betrokkene

 

NaMensU biedt alleen mentorschap aan in combinatie met bewindvoering! 

Tarieven NaMensU voor Mentorschap

De rechtbank stelt bij de benoeming ook de vergoeding vast. De genoemde tarieven zijn actueel en vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld

Afhankelijk van de situatie en het inkomen, kan de cliënt  in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van mentorschap. Deze kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

tarieven Namensu 2022

Aanvullende opmerkingen

 • Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen
 • Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen
 • Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform ‘Art. 13 regeling Beloning’
 • Voor meer gedetailleerde uitleg per artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149
 • Voor meer informatie over de tariefswijziging per 01-10-2016, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 36900

 

 

 

without
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.namensu.nl//
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/home/kn1086/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake
off
no
off
Enter your email here
off
off