Curatele

Wat is Curatele?

Curatele (of curatorschap) is een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Curatele is een maatregel die ingrijpender is dan de andere twee. Het is de oudste en tegelijk de meest impactvolle beschermingsmaatregel voor meerderjarige, wilsonbekwame personen. Er zijn voor de wetgever drie mogelijke redenen om iemand onder curatele plaatsen en een curator aan te stellen (art:1:378 lid 1 BW.):

 1. Wegens een geestelijke beperking (bijvoorbeeld door dementie)
 2. Vanwege geldverspilling
 3. Wegens drugs- en/of drankmisbruik, waardoor iemand:

 

– zijn eigen belangen niet goed kan behartigen;
– de openbare orde verstoort;
– zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

 

Handelingsbekwaamheid

Soms ligt het in de lijn der verwachting dat een minderjarige persoon te maken gaat krijgen met één of meer van bovenstaande punten, zodra deze persoon 18 wordt. In dat geval kan de curatele al voor de meerderjarigheid worden uitgesproken.

Daarnaast is er onderscheid te maken tussen de verschillende redenen van curatele. Iemand die op grond van geldverspilling onder curatele is geplaatst, is bijvoorbeeld nog wel handelingsbekwaam op het gebied van familierechtelijke aangelegenheden. Iemand die op grond van een geestelijke beperking onder curatele staat, is dat echter niet.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen met NaMensU over curatorschap of andere maatregelen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Werkwijze NaMensU bij Curatorschap

Aanmelding en kennismaking

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen via mail of telefoon, maken we een vrijblijvende afspraak om uw situatie te bespreken. U ontvangt hiervoor een afspraakbevestiging. Daarnaast sturen we u een korte vragenlijst toe. Wij verzoeken u om deze vragenlijst van tevoren in te vullen en mee te nemen tijdens ons gesprek. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, stellen we uw hulpvraag vast en geven we informatie over NaMensU. Na maximaal een week nemen we weer contact met u op. Als beide partijen akkoord gaan, starten we de intakeprocedure op.

Intakeprocedure

Tijdens een intakegesprek nemen wij samen met u alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden door. Als er sprake is van schulden, dan is het van belang dat wij hier volledig van op de hoogte zijn. Aan de hand van de verzamelde gegevens, stellen we een plan van aanpak op. In het plan van aanpak leggen wij samen met u vast:

 • Welke vaste lasten wij voor u gaan betalen
 • Hoeveel leefgeld u ontvangt
 • Welke besparingsmogelijkheden er zijn
 • Op welke toeslagen u eventueel nog recht heeft

 

Aan het einde van dit gesprek vullen wij samen met u de bijbehorende  formulieren in. Vervolgens sturen we deze naar de rechtbank om het curatorschap op te starten.

Aanvraag rechtbank

We helpen u met het indienen van de aanvraag bij de rechtbank. De aanvraag wordt aangevuld met een onderbouwing, toelichting en motivatie. De rechtbank neemt vervolgens de stukken in behandeling en nodigt u uit voor een zitting. Tijdens deze zitting krijgt u de vraag of u akkoord gaat met de benoeming van de curator. Als u akkoord gaat, dan stelt de rechtbank een beschikking op. De curator ontvangt hier ook een exemplaar van.

Opstartfase

Wij vragen voor u een beheerrekening en eventueel een leefgeldrekening aan. Op uw beheerrekening komt al het inkomen binnen, waarmee wij uw vaste lasten kunnen betalen. Vervolgens sturen wij u het plan van aanpak toe. U ziet dan precies hoe hoog uw toekomstige maandelijks inkomsten en uitgaven zijn. Wanneer uw inkomen of de hoogte van uw vaste lasten verandert, dan heeft dit invloed op het plan van aanpak. Het is daarom van belang dat u deze veranderingen altijd aan ons doorgeeft.

In het plan van aanpak zijn afspraken gemaakt over het aantal contactmomenten per jaar. Daarnaast hebben we hier zaken vastgelegd over de aanwezigheid tijdens cliëntbesprekingen op school, werk/dagbesteding en eventueel een (zorg)instelling.

We vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn én te blijven van uw welzijn.

Uitvoering

Zodra wij uw eerste inkomen hebben ontvangen, informeren we u hierover en starten we met het beheer van uw financiën. U krijgt van ons maandelijks een digitaal overzicht. In dit overzicht ziet u wat er ontvangen is aan inkomen en welke betalingen wij namens u hebben verricht.

Beëindiging

Wanneer u de maatregel wil beëindigen, dan dient u een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel eerst opheffen. Als dat is gebeurd, dan kunt u uw eigen belangen weer behartigen.

Jaarlijks bekijken we kritisch of er sprake is van vooruitgang. Als dit het geval is, dan gaan we met u en eventuele belanghebbenden in gesprek over verlichting of beëindiging van de curatele. We leggen dit verzoek vervolgens voor aan de rechter-commissaris.

Op het moment dat er geen sprake is van een wederzijds vertrouwen, dan dienen we een verzoek in om het dossier over te dragen naar een nieuwe curator.

Tot slot eindigt de curatele wanneer deze overgaat naar een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap bij vervanging door een ondercuratelestelling.

Curatele- en bewindregister

Mocht u onder curatele of (in sommige gevallen) onder beschermingsbewind worden gesteld, dan wordt u ingeschreven in het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR). Wanneer u in dit register staat ingeschreven, dan kondigt de rechtbank dit aan in de Staatscourant. Bij een verzoek tot bewindvoering, bekijken we zorgvuldig of het wenselijk is om u wel of niet in te laten schrijven in het CCBR.

In het CCBR staan alleen de volgende beschermingsmaatregelen geregistreerd:

 • Ondercuratelestelling
 • Beschermingsbewind vanwege geldverkwisting of problematische schulden
 • Beschermingsbewind vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, waarbij de kantonrechter specifiek heeft besloten dat deze in het CCBR geregistreerd moet staan.

 

Een beschermingsbewind wegens lichamelijke of geestelijke toestand, wordt echter vaak niet in het CCBR geregistreerd.

 

Openbaarheid van gegevens

Alle bewinden die uitgesproken zijn vóór 1 januari 2014 op grond van lichamelijke en geestelijke toestand zijn niet openbaar. De reden van een beschermingsmaatregel die is uitgesproken na januari 2014, is wel openbaar. Deze is namelijk kenbaar gemaakt in de uitspraak van de rechter.

Vanaf 1996 zijn gegevens over curatelen opgenomen in het register. De gegevens van oudere curatelen – van voor 1996 – zijn daarom mogelijk niet volledig.

Om een persoon in het register op te zoeken, moet u zowel de achternaam als de geboortedatum van de betreffende persoon invoeren. Dit is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (privacywetgeving).

Via deze link kunt u inzage krijgen in het register.

Tarieven NaMensU voor Curatorschap

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks vastgesteld. Ze worden ook kenbaar gemaakt in de Staatscourant.

Afhankelijk van de situatie en het inkomen, kan de cliënt  in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van curatorschap. Deze kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

tarieven Namensu 2024

tarieven Namensu 2023

Aanvullende opmerkingen

 • Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen
 • Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen
 • Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform ‘Art. 13 regeling Beloning’
 • Voor meer gedetailleerde uitleg per artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149
 • Voor meer informatie over de tariefswijziging per 01-10-2016, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 36900
without
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.namensu.nl//
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/home/kn1086/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake
off
no
off
Enter your email here
off
off