Curatele

Wat is Curatele?

Curatorschap is een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap. Curatele is een maatregel die ingrijpender is dan de combinatie van bewind en mentor. Curatorschap is de oudste en tegelijk de meest impactvolle beschermingsmaatregel voor meerderjarige wilsonbekwame personen. Er zijn voor de wetgever een drietal redenen om iemand onder curatele plaatsen en een curator aan te stellen (art:1:378 lid 1 BW.):

 1. Wegens een geestelijke beperking; (Hieronder valt bijvoorbeeld ook dementie)
 2. Wegens verkwisting (moeilijk kunnen omgaan met financiële zaken)  i.c.m. punt 1 en 2.
 3. Wegens gewoonte van drugs- en /of drankmisbruik, waardoor hij/zij:
  • zijn belangen niet behoorlijk waarneemt;
  • in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft; of
  • zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt,

Indien te verwachten is dat bij een minderjarige, op het tijdstip waarop de meerderjarige leeftijd (18e verjaardag) bereikt zal worden, van één of meerdere van de hierboven genoemde gronden sprake zal zijn, dan kan de curatele reeds voor de meerderjarigheid worden uitgesproken.

Daarnaast maakt het wel degelijk verschil op basis van welke grond men onder curatele geplaatst is. Iemand die op grond van verkwisting (= verspillen van geld) onder curatele is geplaatst is bijvoorbeeld nog wel handelingsbekwaam op het gebied van familierechtelijke aangelegenheden en iemand die op grond van een geestelijke beperking onder curatele staat niet.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen met NaMensU over curatorschap of andere maatregelingen dan kunt u ons bellen of mailen.

Werkwijze van NaMensU bij Curatorschap

Aanmelding/kennismakig:

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen ( via mail/telefoon) wordt een vrijblijvende afspraak gemaakt om uw situatie te bespreken. U ontvangt hierover een afspraakbevestiging. Daarnaast sturen we u een korte vragenlijst toe. Het is belangrijk dat deze lijst bij dit gesprek ingevuld én aanwezig is. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, stellen we uw hulpvraag vast en geven we informatie over NaMensU. Na maximaal een week, wat gezien kan worden als bedenktijd, nemen we contact op. Als beide partijen akkoord gaan, zullen we verder gaan met de intake procedure.

Intake procedure:

Tijdens dit intakegesprek nemen wij samen met u alle inkomsten en uitgaven door, eventuele schulden, en stellen aan de hand van deze gegevens een plan van aanpak op. Als er sprake is van schulden, dan is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van al uw schulden. In dit plan van aanpak spreken wij samen met u af welke vaste lasten wij voor U gaan betalen en wat uw leefgeld wordt. Daarnaast wordt er  gekeken hoe u op zaken kunt besparen en op welke toeslagen U mogelijk nog recht heeft.

Aan het einde van dit gesprek zullen wij samen met u de formulieren invullen en opsturen naar de rechtbank om curatorschap op te starten.

Aanvraag rechtbank:

In samenspraak met u spreken we af wie het verzoek t.b.v. de rechtbank met daarbij de onderbouwing, toelichting en motivatie indient bij de rechtbank. De rechtbank zal de stukken in behandeling nemen en kan u eventueel uitnodigen voor een zitting. Tijdens deze zitting wordt er gevraagd of u akkoord gaat met de benoeming van de curator. Als u akkoord gaat, dan stelt de rechtbank een beschikking op. De curator ontvangt hier een exemplaar van.

Opstartfase:

Wij vragen voor u een beheer- en eventueel een leefgeldrekening aan. Op uw beheerrekening zal al het inkomen binnen komen, zodat wij daarmee uw vaste lasten kunnen betalen. Vervolgens krijgt u van ons het plan van aanpak toegestuurd, zodat u weet wat er maandelijks gaat gebeuren met uw inkomsten en uitgaven. Mochten er zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld verandering van inkomen of wijziging van de vaste lasten, dan kan dit invloed hebben op  het plan van aanpak. Het is uw verantwoordelijkheid om deze veranderingen aan ons door te geven.

In het plan van aanpak beschrijven we de afspraken die gemaakt zijn op het gebied van het aantal contactmomenten per jaar, het aanwezig zijn tijdens cliëntbesprekingen op school, werk/dagbesteding en eventueel een (zorg)instelling etc.

We vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn én te blijven op het gebied van welzijn.

Uitvoering:

Zodra wij uw eerste inkomen hebben ontvangen, kunnen wij beginnen met het beheren van uw financiële situatie. Wij nemen contact met u op, zodat u weet dat wij het vanaf dat moment volledig gaan beheren. U krijgt van ons maandelijks een digitaal overzicht waarop u kunt zien wat er  ontvangen is aan inkomen en welke betalingen wij namens u hebben verricht.

Beëindiging:

Wilt u de maatregel beëindigen, dan dient u een schriftelijk verzoek in bij de kantonrechter. De kantonrechter moet de beschermingsmaatregel eerst opheffen. Als dat is gebeurd, dan kan de persoon om wie het gaat zelf de belangen behartigen.

Jaarlijks zullen wij kritisch kijken of er sprake is van een vooruitgang. Als er sprake is van een vooruitgang, dan zullen wij in overleg met u en mogelijk belanghebbende naar het verlichten of beëindigen van deze maatregel. We leggen dit verzoek voor aan de rechter commissaris.

Op het moment dat er geen sprake is van een wederzijds vertrouwen, dan zullen we een verzoek indienen om het dossier over te dragen naar een nieuwe curator.

Verder eindigt de curatele bij vervanging door een onderbewindstelling en/of een mentorschap. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap bij vervanging door een ondercuratelestelling.

Curatele- en bewindregister

Mocht u onder curatele worden gesteld of in sommige situaties van beschermingsbewind, dan wordt u ingeschreven in het Centraal Curatele- en Bewindregister, ook wel CCBR genoemd. Mocht u in dit register worden ingeschreven dan zal de rechtbank uw maatregel in de Staatscourant aankondigen. Bij een verzoek tot Bewindvoering zullen we  zorgvuldig kijken of het wenselijk is om u wel of niet in te laten schrijven in dit CCBR-register.

In het CCBR staan alleen de volgende beschermingsmaatregelen geregistreerd:

 • Ondercuratelestellingen;
 • Beschermingsbewinden vanwege verkwisting of problematische schulden;
 • Beschermingsbewinden vanwege lichamelijke of geestelijke toestand, waarvan de kantonrechter heeft besloten dat die in het CCBR geregistreerd dienen te staan.

Dit betekent dat beschermingsbewinden wegens lichamelijke of geestelijke toestand vaak niet in het CCBR geregistreerd zullen staan.

Alle bewinden die uitgesproken zijn vóór 1 januari 2014 op grond van lichamelijke en geestelijke toestand zijn niet openbaar. Op welke grond de beschermingsmaatregel na januari 2014 is ingesteld, wordt bepaald door hetgeen daarover in de uitspraak van de rechter is opgenomen.
Vanaf 1996 zijn gegevens betreffende curatelen opgenomen in het register. De gegevens van oudere curatelen – van voor 1996 – zijn daarom mogelijk niet volledig.

Om een persoon in het register op te zoeken, moet iemand zowel de achternaam als de geboortedatum invoeren. De reden waarom beide gegevens nodig zijn (en niet op één van beide kan worden gezocht) is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (privacy)

Via deze link kunt u inzage krijgen in het register.

Tarieven NaMensU voor Curatorschap

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks vastgesteld. De tarieven worden kenbaar gemaakt in de Staatcourant.

Afhankelijk van de situatie en het inkomen, kan de cliënt  in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van curatorschap. Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

De tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Klik hier voor de tarieven van NaMensU 2020

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen. * Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen. * Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform ‘Art. 13 regeling Beloning’ * Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149   * Voor meer informatie over de tariefswijziging per 01-10-2016, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 36900

without
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.namensu.nl//
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/home/kn1086/domains/namensu.nl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake
off
no
off
Enter your email here
off
off