Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

U kunt bewindvoering aanvragen voor iemand die niet meer in staat is om zijn eigen financiële zaken te regelen. Bewindvoering is in meerdere situaties zinvol, bijvoorbeeld wanneer de betreffende persoon:

 • Lichamelijke of mentale problemen heeft
 • Geldproblemen en/of problematische schulden heeft
 • Moeite heeft om rond te komen
 • Geen familie of kennissen heeft met de juiste (financiële) kennis

 

Bij bewindvoering wordt niet de persoon zelf, maar worden zijn eigendommen onder bewind gesteld. Dit betekent dat deze persoon niet meer zelfstandig kan beslissen over zijn bezittingen en eigendommen. De bewindvoerder helpt hem hierbij en moet goedkeuring geven voor dit soort beslissingen.

Voorbeeld

Johan is onder bewind gesteld, Richard is zijn bewindvoerder. Johan heeft een kostbare kunstcollectie en koopt een schilderij van een kunsthandelaar. Richard heeft de kunstcollectie van Johan onder zijn bewind en is niet op de hoogte van de aankoop. Omdat Richard dus ook geen toestemming voor de koop heeft gegeven, is deze niet rechtsgeldig. De kunsthandelaar moet daarom het schilderij terugnemen en het geld teruggeven.

Handelingsbekwaamheid

Het is bij bewindvoering niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen. De persoon van wie de goederen onder bewind staan, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij zelfstandig rechtshandelingen mag blijven verrichten. U kunt hierbij denken aan het sluiten van een contract of een huwelijk. De financiële beslissingen worden echter in overleg met de bewindvoerder genomen.

De kantonrechter

Een kantonrechter spreekt de onderbewindstelling uit. Er wordt een beschikking gemaakt, waarop de cliënt en de bewindvoerder staan vermeld. Ieder jaar controleert de kantonrechter of de bewindvoerder de inkomsten en uitgaven van zijn cliënt correct heeft beheerd. Financiële beslissingen over bedragen groter dan € 1.500,- worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Bekijk hieronder het filmpje van rechtspraak.nl over bewindvoering

Wilt u meer informatie over bewindvoering en NaMensU ? Neem dan gerust contact met ons op via 0487-745012 of info@namensu.nl.

Werkwijze NaMensU bij bewindvoering

We willen benadrukken dat een bewindvoerder géén schuldhulpverlener is. U kunt een bewindvoerder zien als een regisseur van uw gehele financiële situatie.

Aanmelding en kennismaking

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen via mail of telefoon, maken we een vrijblijvende afspraak om uw situatie te bespreken. U ontvangt hiervoor een afspraakbevestiging. Daarnaast sturen we u een korte vragenlijst toe. Wij verzoeken u om deze vragenlijst van tevoren in te vullen en mee te nemen tijdens ons gesprek. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, stellen we uw hulpvraag vast en geven we informatie over NaMensU. Na maximaal een week nemen we weer contact met u op. Als beide partijen akkoord gaan, starten we de intakeprocedure.

Intakeprocedure

Tijdens een intakegesprek nemen wij samen met u alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden door. Als u schulden heeft, dan is het van belang dat wij hier volledig van op de hoogte zijn. Aan de hand van de verzamelde gegevens, stellen we een plan van aanpak op. In het plan van aanpak leggen wij samen met u vast:

 • Welke vaste lasten wij voor u gaan betalen
 • Hoeveel leefgeld u ontvangt
 • Welke besparingsmogelijkheden er zijn
 • Op welke toeslagen u eventueel nog recht heeft

 

Aan het einde van dit gesprek vullen wij samen met u de bijbehorende formulieren in. Vervolgens sturen we deze naar de rechtbank om de bewindvoering op te starten.

Aanvraag rechtbank

We helpen u met het indienen van de aanvraag bij de rechtbank. De aanvraag wordt aangevuld met een onderbouwing, toelichting en motivatie. De rechtbank neemt vervolgens de stukken in behandeling en nodigt u uit voor een zitting. Tijdens deze zitting krijgt u de vraag of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder. Als u akkoord gaat, dan stelt de rechtbank een beschikking op. De bewindvoerder tekent een akkoordverklaring. Hij/zij hoeft in dat geval niet bij de zitting aanwezig te zijn.

Opstartfase

Wij vragen een beheerrekening en eventueel een leefgeldrekening voor u aan. Op uw beheerrekening komt al het inkomen binnen, waarmee wij uw vaste lasten kunnen betalen. Vervolgens sturen wij u het plan van aanpak toe. U ziet dan precies hoe hoog uw toekomstige maandelijks inkomsten en uitgaven zijn. Wanneer uw inkomen of de hoogte van uw vaste lasten verandert, dan heeft dit invloed op het plan van aanpak. Het is daarom van belang dat u deze veranderingen altijd aan ons doorgeeft.

Uitvoering

Zodra wij uw eerste inkomen hebben ontvangen, informeren we u hierover en starten we met het beheer van uw financiën. U ontvangt elke maand een digitaal overzicht van ons. In dit overzicht ziet u wat er is binnengekomen aan inkomen en welke betalingen wij namens u hebben verricht.

Beëindiging

Zodra er geen reden meer is voor bewindvoering of u wilt proberen uw financiën zelf weer te gaan beheren, dan kunt u de rechtbank verzoeken het bewind te laten opheffen. Dit verzoek dient u kenbaar te maken in een brief. Wanneer de rechtbank uw verzoek honoreert, dan krijgt u uw financiën weer in eigen beheer. Wij stellen dan een eindrekening en verantwoording voor u op. U ontvangt een eindrapport met daarin alle betalingen die voor u zijn uitgevoerd. Dit dient u te ondertekenen en door te sturen naar de rechtbank. Daarmee zijn alle handelingen van het bewind doorlopen.

Jaarlijks bekijken we kritisch of er sprake is van vooruitgang of achteruitgang. Als er sprake is van vooruitgang, dan gaan we met u en eventuele belanghebbenden in gesprek over beëindiging van de onderbewindstelling. We leggen dit verzoek dan voor aan de rechter-commissaris.

Op het moment dat er geen sprake is van een wederzijds vertrouwen, dan dienen we een verzoek in om het dossier over te dragen naar een nieuwe bewindvoerder.

Tarieven NaMensU voor Bewindvoering

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks vastgesteld. Ze worden ook kenbaar gemaakt in de Staatscourant.

Afhankelijk van de situatie en het inkomen, kan de cliënt  in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

tarieven Namensu 2023

Aanvullende opmerkingen

 • Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen
 • Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen
 • Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform ‘Art. 13 regeling Beloning’
 • Voor meer gedetailleerde uitleg per artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149
 • Voor meer informatie over de tariefswijziging per 01-10-2016, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 36900
without
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.namensu.nl//
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/home/kn1086/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake
off
no
off
Enter your email here
off
off