Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bij bewindvoering gaat het om de financiële belangen van een cliënt. Niet de persoon zelf, maar zijn eigendommen worden onder bewind gesteld. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en zijn eigendommen. Overigens is het niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen. De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit houdt in dat dat hij zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten zoals het sluiten van een contract of een huwelijk. De financiële beslissingen worden echter in overleg met de bewindvoerder genomen.

De kantonrechter
Een kantonrechter spreekt de onderbewindstelling uit. Er wordt een beschikking gemaakt waarop de cliënt en de bewindvoerder staan vermeld. Ieder jaar wordt de bewindvoerder gecontroleerd of dat de inkomsten en uitgaven per cliënt goed zijn beheerd. Financiële beslissingen die meer dan € 1500 bedragen, worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Bekijk hier het filmpje van rechtspraak.nl. Hierin wordt eenvoudig en duidelijk uitgelegd hoe het e.a. werkt bij Bewindvoering.

Wilt u meer informatie over bewindvoering en over NaMensU ? Bel of mail ons dan gerust! 0487-745012 of info@namensu.nl

Wat kunt U van ons verwachten

Allereerst willen we benadrukken dat een bewindvoerder géén schuldhulpverlener is maar een regisseur van Uw gehele financiële situatie.

Aanmelding/kennismakig:

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen ( via mail/telefoon) wordt een vrijblijvende afspraak gemaakt om uw situatie te bespreken. U ontvangt hierover een afspraakbevestiging. Daarnaast sturen we u een korte vragenlijst toe. Het is belangrijk dat deze lijst bij dit gesprek ingevuld én aanwezig is. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, stellen we uw hulpvraag vast en geven we informatie over NaMensU. Na maximaal een week, wat gezien kan worden als bedenktijd, nemen we contact op. Als beide partijen akkoord gaan, zullen we verder gaan met de intake procedure.

Intake procedure:

Tijdens dit intakegesprek nemen wij samen met u alle inkomsten en uitgaven door, samen met eventuele schulden, en stellen aan de hand van deze gegevens een plan van aanpak op. Als er sprake is van schulden, dan is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van al uw schulden. In dit plan van aanpak spreken wij samen met u af welke vaste lasten wij voor u gaan betalen en wat uw leefgeld wordt. Daarnaast wordt er  gekeken hoe u op zaken kunt besparen en op welke toeslagen u mogelijk nog recht heeft. Aan het einde van dit gesprek zullen wij samen met u de formulieren invullen en opsturen naar de rechtbank om bewindvoering op te starten.

Aanvraag rechtbank:

In samenspraak met u spreken we af wie het verzoek t.b.v. de rechtbank met daarbij de onderbouwing, toelichting en motivatie indient bij de rechtbank. De rechtbank zal de stukken in behandeling nemen en kan u eventueel uitnodigen voor een zitting. Tijdens deze zitting wordt er gevraagd of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder. Als u akkoord gaat, dan stelt de rechtbank een beschikking op. De bewindvoerder ontvangt hier een exemplaar van.

Opstartfase:

Wij vragen voor u een beheer- en eventueel een leefgeldrekening aan. Op uw beheerrekening zal al het inkomen binnen komen, zodat wij daarmee uw vaste lasten kunnen betalen. Vervolgens krijgt u van ons het plan van aanpak toegestuurd, zodat u weet wat er maandelijks gaat gebeuren met uw inkomsten en uitgaven. Mochten er zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld verandering van inkomen of wijziging van de vaste lasten, dan kan dit invloed hebben op  het plan van aanpak. Het is uw verantwoordelijkheid om deze veranderingen aan ons door te geven.

Uitvoering:

Zodra wij uw eerste inkomen hebben ontvangen, kunnen wij beginnen met het beheren van uw financiële situatie. Wij nemen contact met u op, zodat u weet dat wij het vanaf dat moment volledig gaan beheren. U krijgt van ons maandelijks een digitaal overzicht waarop u kunt zien wat er  ontvangen is aan inkomen en welke betalingen wij namens u hebben verricht.

Beëindiging:

Zodra de reden voor bewindvoering niet meer aanwezig is of u toch wilt proberen uw financiën zelf weer te gaan beheren, dan kunt u de rechtbank verzoeken het bewind te laten opheffen. Hiervoor kunt u een brief opstellen naar de rechtbank en dit aangeven. Zodra uw verzoek wordt gehonoreerd / toegewezen dan krijgt u de financiën  in eigen beheer. Wij zullen voor u  een eindrekening en verantwoording opstellen. Dit is een eindrapport van alle betalingen die voor u zijn uitgevoerd. Deze dient u te tekenen en door te sturen naar de rechtbank. Daarmee zijn alle handelingen van het bewind doorlopen.

Jaarlijks zullen wij kritisch kijken of er sprake is van een vooruitgang of een achteruitgang. Als er sprake is van een vooruitgang, dan zullen wij in overleg met u en mogelijk belanghebbende een verzoek indienen aan de rechter commissaris om de maatregel op te heffen.

Op het moment dat er geen sprake is van een wederzijds vertrouwen, dan zullen we een verzoek indienen om het dossier over te dragen naar een nieuwe bewindvoerder.

Tarieven NaMensU voor Bewindvoering:

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks vastgesteld. De tarieven worden kenbaar gemaakt in de Staatcourant.

Afhankelijk van de situatie en het inkomen, kan de cliënt  in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Bovenstaande kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

De tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Klik hier voor de tarieven NaMensU 2020

< * Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen. * Indien het vermogen van de onder curatele gestelde of het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen. * Tarieven dienen te worden afgerond op 1 decimaal achter de komma conform ‘Art. 13 regeling Beloning’ * Voor meer gedetailleerde uitleg per Artikel, zie de volledige Regeling Beloning uit de Staatscourant Nr. 32149 * Voor meer informatie over de tariefswijziging per 01-10-2016, zie de volledige bekendmaking uit de Staatscourant Nr. 36900

Titel

without
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake/
https://www.namensu.nl//
#91683d
style1
paged
Loading posts...
/home/kn1086/domains/namensu.nl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.namensu.nl/wp-content/themes/blake
off
no
off
Enter your email here
off
off